Categorieën Klik hier voor ons assortiment

select

Nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Toepasselijkheid
1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NavAudio zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2    Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3    Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door NavAudio worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NavAudio worden bedongen, worden evenzeer bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NavAudio ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
5

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten
1    Alle aanbiedingen van NavAudio zijn vrijblijvend en NavAudio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NavAudio. NavAudio is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NavAudio dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling
Artikel 3 – Prijzen en betalingen
1    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verwijderingsbijdrage (waar van toepassing) maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2    NavAudio biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij NavAudio binnen is.

Artikel 4 – Levering
1    De door NavAudio opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2    Annulering van orders kan alleen via schriftelijke/email bevestiging van en aan NavAudio. , tenzij artikel 2.3 van toepassing is.
3    Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2
4

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NavAudio verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid
1    U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NavAudio daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het artikel mag dan ook niet verder gebruikt worden.
2    Op de door NavAudio geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Garantie afhandeling van alle geleverde producten dient uitsluitend via NavAudio te verlopen.
3    Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.
4

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor uw rekening worden hersteld/vervangen
Artikel 7 – Bestellingen/communicatie
1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NavAudio, dan wel tussen NavAudio en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NavAudio, is NavAudio niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door NavAudio.
Artikel 8 – Persoonsgegevens
1    NavAudio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
2    De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
3    NavAudio zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen. Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist; Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole; Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant.
4    U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan NavAudio te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. NavAudio zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 9 – Overmacht
1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NavAudio ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NavAudio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NavAudio en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10 - Diversen
1    Indien u aan NavAudio schriftelijk opgave doet van een adres, is NavAudio gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan NavAudio schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2    Wanneer door NavAudio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NavAudio deze Voorwaarden soepel toepast.
3    Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NavAudio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NavAudio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4

NavAudio is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 - Afkoelingsperiode
1    De afnemer heeft het recht door NavAudio geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur + RMA en vermelding van de reden van retourzending.
2    Indien de artikelen onbeschadgd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet NavAudio de betaalde prijs , zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de artikelen.
Beschadigde producten, producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode.
3    Voor producten die NavAudio met een beroep op de afkoelingsperiode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, worden kosteloos retour gezonden aan u.
4    Wanneer de door NavAudio afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerdNAVAudio voordelen

Voor 16.00 besteld
Morgen in huis!

2 Showrooms
U bent welkom

InbouwService
Landelijk netwerk

Garantie
Directe omruilgarantie


Populaire merken